سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد دانشگر – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران- پژوهشکده
ابراهیم واشقانی فراهانی – دکترای مهندسی پلیمر، دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده فنی و مهندسی ، تهرا
مهدی نکومنش حقیقی – دکترای پلیمر،پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران- پژوهشکده مهندسی

چکیده:

در پلیمریزاسیون تعلیقی، فاز مونومری در یک فاز پیوسته پخش شده و پلیمریزاسیون در فاز دیسپرس توسط شروع کننده محلول در مونومر مایع صورت می گیرد. در این نوع پلیمریزاسیون ، اندازه ذرات پلیمر و توزیع آن پارامترهای کلیدی هستند که باید کنترل شوند . در این مطالعه تاثیر نوع و غلظت شروع کننده و نیز دما بر متوسط اندازه ذرات و توزیع آن در پلیمریزاسیون تعلیقی استایرن بصورت تجربی مورد مطالعه قرار گرفته است . ابتدا تاثیر دما بر روی متوسط و توزیع اندازه ذرات پلی استایرن معمولی بررسی گردید و مشاهده شد که با کاهش آن، اندازه متوسط ذرات کوچکتر و توزیع باریکتر می شود. اثر غلظت شروع کننده نیز مورد ارزیابی قرار گرفته و مشاهده شد که با افزایش غلظت شروع کننده، اندازه متوسط ذرا ت بزرگتر و توزیع گسترده تر می شود . سپس با استفاده از دو نوع شروع کننده دما بالا و دما پایین، چگونگی تاثیر دو نوع سامانه شروع کننده بر اندازه ذرات پلی استایرن انبساطی با یکدیگر مقایسه شده است . با استفاده از بنزوئیل پراکساید به عنوان شرو عکننده دما پایین و ترشیو بوتیل پربنزوئات به عنوان شرو عکننده دما بالا مشاهده گردید که در غلظت کل یکسان، استفاده از ترکیبی از شروع کنند ههای دما پایین و دما بالا بجای یک شروع کننده دما پایین، باعث کاهش اندازه متوسط ذرات و باریک شدن توزیع م یگردد.