سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسیح بانکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
عرفان عابدی – فارغ التحصیل کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
مریم کرباسی – مربی دانشگاه صنعتی اصفهان
علی سعیدی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

اهمیت آلیاژهای نیکل سیلور (Cu – Ni – Zn)به دلیل رنگ نقره ای درخشندگی استحکام و مقاومت به خوردگی بالای آنهاست.با توجه به حساسیت زایی و سمی بودن Niخصوصا در محصولات در تماس با بدن جایگزینیTi با نیکل و کمینه سازی مقدار آن با حفظ رنگ و درخشندگی در تحقیقات گذشته مورد توجه قرار گرفته است.در این تحقیق ابتدا تاثیر تغییر دمای زینتزینگبه منظور ارزیابی حضور یا عدم حضور فاز مذاب گذارا مورد بررسی قرار گرفت.سپس زیست سازگاری محصولات زینتر شده در دمای مناسب ارزیابی شد.ارزیابی ساختار میکروسکوپی حاصل از زینتر توسط XRE,SEM وتست های زیست سازگاری به روش غوطه ور سازی در محلول رینگر انجام گرفت.نتایج حاصل از این بررسی ها نشان داد زینتر کردن نمونه ها در دمای زینتر معادل ۴/۳ فازهای زود ذوب مناسب نمیباشد.چرا که امکان بازگشت آلیاژ سازی و جدایش را فراهم میکند.لذا انجام عملیات زینتردر دماهای بالا تر از دمای تشکیل مذاب گذرا اجتناب ناپذیر است.بررسی زیست سازگاری نمونه ها نشان داد افزایش درصد Tiباعث بهبود سازگاری نمونه ها شده است. از سوی دیگر در نمونه های با درصدهای مساوی Tiافزایش درصد عنصر روی موجب افزایش تخریب نمونه ها میگردد.