سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاوه شیخی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دا
ابوالقاسم عطائی – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران، گ
سید فرشید کاشانی بزرگ – استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران،
سعید حشمتی منش – استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران،

چکیده:

ذرات نانو سایز هگزافریت بار یم با استفاده از کلرید باریم و کلرید آهن با نسبت آهن به باریم برابـر بـا ۱۱ به روش هم رسوبی سنتز شد . هم رسوبی در دماهای ۲۵ و °C 80 انجام و از NaOH به عنوان رسوب ساز استفاده شد . محصولات هم رسوبی شده در دماهای مختلـف آنیـل و تـاثیر دمـای هـم رسـوبی و آنیـل بـر ترکیب فازی و مورفولوژی نمونه ها به وسیله تکنیک های XRD و SEM بررسی شد . نتایج XRD نشـان داد که ترکیب فازی نمونه های هم رسوبی شده در هر دو دما شامل فاز پرووسکات و مقـدار کمـی سـایر فازهای میانی است . همچنین نتایج XRD حاکی از تشکیل فاز مغناطیسی هگزافریت باریم در دمـای آنیـ ل C 700 °می باشد و با افزایش دمای آنیل به °C 1000، شرایط به نفـع تشـکیل تـک فـاز هگزافریـت بـاریم پیش می رود . نتایج XRD نشان می دهد که اندازه ذرات هگزافریت باریم تشکیل شده دردمای۷۰۰c°برای نمونه های هم رسوبی شده در °C 80 بزرگتر از نمونه های هم رسوبی شده در °C 25 است .