سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرشته سلاجقه – کرمان –مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و مرکز تحقیقات دانشگاه ته
احمد یزدان پناه –
عباس ملائی –
محمدعلی رستمی –

چکیده:

هدف از اجرای این طرح تعیین عمر انبارداری گوجه‌فرنگی و استفاده از تیمارهای مختلف جهت افزایش عمرانبارداری آن واندازه گیری خصوصیات کمی و کیفی آن می باشد.میزان ۳۶۰ کیلوگرم از هر رقم گوجه فرنگی چف ، پی – اسمربوط به منطقه جیرفت و دبلیو از گلخانه‌های اطراف کرمان با دقت از روی بوته‌ها در مرحله شیشه‌ای شدن جمع‌آوری شد. پس از انتقال به آزمایشگاه از هر رقم ۷۲ نمونه ۵ کیلوگرمی تهیه شد تا تیمارهای بعدی با سه تکرار بر روی آنها اعمال شد سعی شد که نمونه‌های مربوط به هر رقم در هر تکرار از لحاظ اندازه و میزان رسیدگی یکسان باشند تا اگر تفاوتی از لحاظ اندازه و میزان رسیدگی بین میوه‌ها وجود دارد در اثر تکرار لحاظ شود. سپس نمونه‌ها تحت تیمارهای قارچ‌کش، استالدئید قرار گرفتند و یک نمونه به عنوان شاهد در نظر گرفته شدو در دو سردخانه با دمای ۹ و ۱۴ درجه سانتی‌گراد با رطوبت نسبی ۹۵-۹۰ درصد بمدت دو ماه نگهداری شدند. هر دو هفته یکبار یک جعبه از هر رقم از هر دما برداشت و از نظر رنگ، بافت، میزان ویتامین C، اسیدیته، آلودگی قارچی، مواد جامد محلول، درصد قند و آفت رطوبتی مورد آزمایش قرار گرفتند و عددهای بدست آمده به صورت یک آزمایش فاکتوریل ۴×۲×۳×۳ در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.در نمونه‌های رقم پی – اس , دبلیو عمر انبارداری بیشتری از رقم چف مشاهده شده از لحاظ درصد قند در نمونه‌های رقم چف ، درصد قند بیشتری نسبت به دو رقم دیگر مشاهده شد. در سال اول رقم چف بیشترین مقدار ویتامین C با میزان ۶۶ میلی‌گرم درصد را دارا بود در حالیکه در سال دوم رقم پی – اس مقدار ویتامین C بیشتری از رقم چف با میزان ۸/۱۹ میلی گرم درصد را دارا بود بیشترین مقدار ویتامین C را نمونه‌هادو هفته بعد از برداشت به خود اختصاص دادند.بیشترین درصد افت رطوبتی را رقم دبلیو با میزان ۸۱۹/۸ درصد دارا بود از لحاظ تیمارها بیشترین درصد افت رطوبتی را تیمار استالدئید با میزان ۰۸/۱۲ درصد شامل شد که باعث شد از تیمارها حذف شود.رقم چف سفتی بافت بیشتری نسبت به دو رقم دیگر دارا بود و در بین تیمارهای استفاده شده تیمار قارچ‌کش در حفظ سفتی بافت از دو تیمار دیگر بهتر شناخته شد.از لحاظ رنگ رقم دبلیو میزان a/b آن بیشتر از دو رقم دیگر بود در مدت نگهداری نمونه‌ها در انبار قارچهای زیر بر روی آنها رشد پیدا کردند.۱- Alternariasolani 2- Alternariaalterternata
3- PenicillumSPP 4- RhizopusSPP