سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا سودمنداصلی – بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایر
حسن محبت کار – بخش زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
سیدشهاب الدین آیت الهی – بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایر

چکیده:

کارآیی میکروارگانیسمها در انجام فرآیندهای زیرزمینی بیولوژیکی از قبیل زیست درمانی درجا و ازدیاد برداشت از مخازن نفتی به روش میکروبی به اثبات رسیده است.کاهش تراوایی محیط متخلخل توسط باکتری نقش موثری در این فرایندها ایفا م یکند. در این تحقیق تاثیر دما و میزان شوری آب بر کاهش تراوایی محیط متخلخل توسط باکتری هایClostridium perfringens و Bacillus subtilisمورد بررسی قرار گرفته است. دستگاه آزمایش از یکستون افقی ماسه ای(Sand Pack Column)تشکیل شده است. که در هر آزمایش در دما و شوری ثابتی قرار میگرفت. سپس مقدار مشخصی باکتری به درون ستون تزریق می شد، ستون به مدت ۳ بدون عبور سیال نگهداری می شد. میزان تراوایی محیط متخلخل قبل وبعد از تزریق باکتری از روشUnsteadyاندازه گیری م یشود. آزمایشات در بازه دمایی ۴۰ درجه سانتی گراد تا ۷۵ درجه سانتی گراد ۷۵ و شوری بین ۰ تا ۶% انجام شدند. نتایج نشان م یدهد که باکتری Bacillus subtiliاز پتانسیل بهتری نسبت به Clostridium perfringensبرای کاهش تراوایی محیط متخلخل برخوردار است. بهترین نتیجه توسط این باکتری به ۴۵ % کاهش در تراوایی اولیه محیط متخلخل در ۴۰ و oC
شوری ۱% حاصل شد