سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی اکبر آذری امین –
عادل فیضی –
تورج آذری امین –
سیدولی رضویه –

چکیده:

روغن های فرار نظیر منتا پ یپریتا بطور وسیع در پزشکی ، صنایع غذایی وطب سنتی مورد استفاده قرار می گیرد . اثرات آنتی میکروبیال، نظیر اثر ضد باکتریایی ، ویروسایدی ، ضد قارچی وضد مخمری آن به اثبات رسیده است ودر بیماریهای ریوی ، گوارشی ، عضلانی نیز مورد بررسی قرار گرفته است . در این بررسی تاثیرات روغن های فرار گیاه منتا پ یپریتا بر عملکرد و ضریب تبدیل غذایی بررسی می شود .
در این تحقیق ۴۵۰ جوجه نژاد لوهمن چهار منفی یک روزه در چهار گروه تیمار با سه تکرار سی تایی ویک گروه شاهد با سه تکرارسی تایی انتخاب گردید . چهار گروه تیمار مقادیر متنوع از عصاره روغنی منتا پ یپریتا شامل تیمار ۱ ۱۵۰) سی سی برای ۱۰۰۰ لیتر آب ) ، تیمار ۲۲۵) ۲ سی سی برای ۱۰۰۰ لیتر آب ) ، تیمار ۳۰۰) ۳ سی سی برای ۱۰۰۰ لیتر آب ) ، تیمار ۳۷۵ ) ۴ سی سی برای ۱۰۰۰ لیتر آب ) که به صورت دو بار در روز وبه مدت ۴۲ روز در آب آشامیدنی استفاده گردید و گروه پنجم به عنوان کنترل انتخاب شد . شاخص های مهم نظیر دان مصرفی ، وزن زنده ، ضریب تبدیل غذایی هفتگی ، ضریب تبدیل نهایی و همچنین تلفات اندازه گیری شد و داده های ضریب تبدیل غذایی و تلفات با استفاده از نرم افزار MSTATC و با تجزیه واریانس ۱ ANOVA مورد آنالیز قرار گرفت . مقایسات میانگین با آزمون دانکن ودر سطح احتمال %۵ مورد مقایسه قرار گرفتند . و نتایج اثبات کرد که با افزایش مقدار دوز دارو در بین گروه های تیماری مقدار ضریب تبدیل غذایی کاهش معنی داری در سطح احتمال % ۵ نشان داد همچنین نتایج تلفات نشان داد که میزان تلفات در گروههای تیما ری بسیار پایین تر از گروه شاهد بود لذا از این دارو میتوان برای بهبود ضریب تبدیل غذایی ، کاهش بروز بیماری و تلفات در جوجه های گوشتی استفاده کرد