سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فرزاد حیدری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
آزاده مهدیپور – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
اسفندیار مزروعی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

در این تحقیق سعی شده تا تاثیر ضخامت رسوب بر میزان نفوذپذیری خاک و تغییرات رطوبت خاک در عرصه شبکه گسترش سیلاب آب باریک بمبررسی گردد. به این منظور یکی از شبکه های تغذیه که رسوب بیشتری گرفته بود انتخاب و در قسمتی از آن یک شبکه شطرنجی ۲۰ ضربدر ۴۰ متری جهت اندازه گیری میزان نفوذپذیری خاک و یک شبکه شطرنجی ۵ ضربدر ۵ متری برای اندازه گیری رطوبت خاک، در همان شبکه مشخص گردید. نتایج بدست آمده طی تحقیق حاضر نشان داد که با افزایش ضخامت رسوب، میزان نفوذپذیری خاک ابتدا خیلی سریع و سپس به مقدار ناچیز کاهش می یابد. روابط خطی و غیر خطی تهیه شده بین ضخامت رسوب و میزان نفوذپذیری خاک به دلیل عدم تطابق آنها با اطلاعات موجود، مورد قبول نبوده و علت آن را می توان منطبق شدن خاک منطقه در اثر اختلاف بافت رسوب و خاک زیرین دانست. همچنین تغییرات رطوبت در طوب پروفیل خاک و تحت تاثیر ضخامت مختلف رسوب نشان می دهد که ، هرچه ضخامت رسوب بیشتر گردد، میزان رطوبت خاک هم بیشتر می شود و نوسانات رطوبتی در طول پروفیل خاک افزایش می یابد و تغییرات رطوبت در شاهدها دارای اختلاف معنی داری با سایر نقاط دارند.