سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهران قربانی – مدیر کل دفتر مطالعات فناوری و ایمنی، وزارت را هوترابری، تهران
هرمز ذاکری – کارشناس امور حمل ونقل، وزار ت راه وترابری، تهران

چکیده:

مطالعات و بررسی های بعمل آمده توسط محققین جوامع بین المللی همچون بانک جهانی بیانگر آن است که ارتباط معنی داری م یان شاخص تصادفات و کشته های جاده ای به جمعیت و وسایل نقلیه هر کشور با رشد اقتصادی آن کشور وجود دارد . آمار کشورهای توسعه یافته در دهه های گذشته نشان می دهد که در شروع افزایش تعداد وسایل نقلیه موتوری که همراه با رشد اقتصادی (افزایش درآ مد سرانه ) در آن جوامع همراه بود, تعداد کشته های جاده ای متناسب با رشد اقتصادی افزایش یافته است . این افزایش سپس تا یک حدی از درآمد البته در کشورهای مختلف متفاوت اما نزدیک به هم در تعداد کشت هها ادامه یافته و سپس کاهش می یابد. بطوریکه شاخ ص های ایمنی با درآ مد سرانه کشور های پیشرفته نموداری به شکلU برعکس می باشد. در صورت پیروی و یا شرایط مشابه رشد اقتصادی کشور ما با سایر کشورها , می توان ضمن تحلیلشرایط سالهای گذشته , تخمینی از شرایط سالهای آینده در تعداد سوانح و کشته ها ارایه و رسیدن به حالت پایدار و یا کاهش در تعداد کش ته ها بعنوان نقطه مطلوب را پیش بینی نموده و جهت رسیدن به آن برنامه ریزی مناسب بعمل آورد . در این مقاله ضمن تحلیل شرایط گذشته و حال کشور در زمینه ارتباط میان تعداد کشت هها و سوانح و اقتصاد کشور, پی شبینی از شرایط آینده وضعیت ایمنی کشور ارایه می گردد.