سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ایرج ویسکرمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان لرستان
عبدالرسول تلوری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

در تحقیق حاضر نتایج بدست آمده از رابطه بین مقدار رواناب و بارندگی بسیار ضعیف و غیرقابل اعتماد بودند. بنابراین با تاکید براین موضوع که رطوبت قبلی خاک نقش اساسی در میزان آبدوی حوزه های آبخیز دارد، میزان آبدوی بارندگی ها بصورت رویدادهای منفرد در رابطه با رطوبت قبلی خاک مورد توجه قرا رگرفت. بهرحال جهت بررسی رطوبت قبلی خاک، بارندگی های پیشین مورد توجه قرار گرفتند و با استفاده از روابط ریاضی شاخص بارش پیشین (Antecedent Perciptaion in dex) بعنوان معیاری جهت بررسی رطوبت قبلی خاک در زیرحوزه های مختلف حوزه آبخیز کشکان محاسبه گردید. نکته مهم در رابطه با تعیین شاخص بارش پیشین، تعیین مقدار (k) بعنوان ضریب افت رطوبت می باشد که درمحاسبه (API) بکارگرفته می شود. مقدار K در ارتباط با دمای متوسط ماهانه هر زیرحوزه و تحلیل همبستگی بین (API) هر رگبار و مقدار رواناب ناشی از آن رگبار محاسبه گردید این عمل با استفاده از روش حداقل مربعات و بهینه سازی برای دوازده ماه سال و برای هر زیرحوزه انجام گرفت نتایج حاصل از این پژوهش جهت مدیریت هرزآبها و به ویژه در سیستم های هشدار سیل می توانند مورد استفاده قرار گیرند.