سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اعظم سادات دلبری –
علی عزیز آسیایی –

چکیده:

تحولات قرن اخیر همراه با ازدیاد جمعیت و پیشرفت تکنولوژی مرحله ای تازه از تخریب طبیعت و محیط زیست را در پی دارد. وجود میلیونها تن زباله شهری و ده ها هزار نوع مواد سمی و خطرناک در آنها که حاصل فعالیتهای روزمره انسان است، سبب آلودگی گسترده ای در محیط شده است که ۶۰ تا ۹۰ درصد از انواع سرطان ها را به طور مستقیم یا غیر مستقیم به خود اختصاص داده است.
در کشور ما عدم مدیریت صحیح برای جمع آوری ، دفع و بازیافتبیش از ۴۰ هزار تن زبالهدر روز سبب شده است تا این زایدات به صورت بی رویه و بدون هیچ ملاحظه ای به دل خاک سپرده شده و یا در حوالیشهر ها پراکنده شوند که صرف نظر از مخاطرات بهداشتی، زیانهای اقتصادی کلانی را نیز در بردارند.
در این راستا امروزه توجه به سیستمهای مدیریت ادغامی مورد توجه قرار گرفته است که از این بینمی توان به سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست(HSE ( اشاره کرد. در این سیستم مدیریتی سعی می شود که سه سیستم مدیریتی بهداشت، ایمنی و محیط زیست در هم ادغام شده و بصورت یکپارچه راهبری و کنترل گردد. در این تحقیق سعی بر آن شده است تا استقرار این سیستم بر روی مدیریت مواد زائد جامد در کشور مورد بحث، ارزیابی و نتیجه گیری قرار گیرد.