سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نوید سیاه پلو – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه شهید چمران، مجتمع آموزش عالی بهبهان
علیرضا فیوض – استادیار دانشکده مهندسی ،دانشگاه خلیج فارس ، بوشهر

چکیده:

در این تحقیق هدف، محاسبه درز انقطاع بین دو ساختمان با در نظر گرفتن رفتار برشی -پیچشی که بدلیل عدم تطابق مرکز جرم بر مرکز سختی شکل می گیرد، می باشد . روش مورد استفاده در این تحقیق، روش ارتعاشات پیشا و تاثیر عوامل مختلفی همچون میزان خرو ج از مرکزیت دو ساختمان مجاور هم ، میرایی ، زمان تناوب بر درز انقطاع بررسی شده ونتایج حاصل ازتحلیل با ضوابط آیی ن نامه های استاندارد ۲۸۰۰ ایران UBC97 و IBC2006 مقایسه می گردد . در کلیه فرَآیندها ی تحلیل از فرض خطی بودن رفتار اعضا استفاده شده است. مهمترین دست آورد این تحقیق این پدیده است که در ساختمانها یی که مد پیچشی شبیه هم دارند، افزایش درصد خروج از مرکزیت باعث کاهش نیاز درز انقطاع بین دو ساختمان می گردد.