سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نوید سیاه پلو – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه شهید چمران، مجتمع آموزش عالی بهبهان

چکیده:

در ساختمانهایی که مرکز جرم بر مرکز سختی منطبق نمی باشد زوج پاسخهای جانبی – پیچشی ایجاد می شود. در چنین سازه هایی تعبیه درز انقطاع به منظور جلوگیری از برخورد دو ساختمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله برای تعیین درز انقطاع از روش تحلیل طیفی استفاده شده و برای دو ساختمان فرض رفتار برشی-پیچشی بکار برده می شود. رفتار برشی-پیچشی به دلیل عدم انطباق مرکز جرم بر مرکز سختی (به دلیل خروج از مرکزیت) حادث شده و در این حالت زوج پاسخ های جانبی – پیچشی بر پاسخ کلی سازه موثر هستند ، سپس تاثیر عوامل مختلفی چون میزان خروج از مرکزیت ، زمان تناوب و میرایی بر درز انقطاع مورد نیاز بررسی شده و درنهایت نتایج حاصل با ضوابط آیین نامه های استاندارد ۲۸۰۰ ایران (۱۱) ، IBC2006 ، . و (۱۰) و UBC97 ، و (۹) مقایسه می گردند.در کلیه مدلهای تحلیلی ازفرض رفتار خطی استفاده شده و به منظور معرفی طیف بازتاب سازه از ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ استفاده می شود.