سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی محقر – استادیار دانشکده مدیریت
امیر احمدی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
محمود دهقان نیری – دانشجوی دکترای مدیریت تحقیق در عملیات
محی الدین غریبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

این مقاله بصورت تجربی اثر عوامل رفتار شهروندی سازمانی و اقدامات مدیریت کیفیت جامع را برعملکرد سازمانی می ازماید داده های مورد استفاده دراین مطالعه از ۶۱ سازمان جمع اوری گردیده است روش پژوهش مقاله از نوع توصیفی و همبستگی است و برای بررسی فرضیات از مدل معادلات ساختاری و تجزیه تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شدهاست یافته های پژوهش نشان میدهد که اقدامات مدیریت کیفیت جامع اثری مثبت و معنی دار برعملکرد سازمانی دارد ولی رفتار شهروندی اثری مستقیم برعملکرد سازمانی ندارد و بهصورت غیرمستقیم و با تاثیر برمدیریت کیفیت جامع می تواند اثری مثبت و معنی دار برعملکرد سازمانی داشته باشد همچنین اقدامات نرم مدیریت کیفیت جامع اثری بیشتر نسبت به اقدامات سخت مدیریت کیفیت جامع برعملکرد سازمانی خواهند گذاشت