سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدرضا سیدجوادین – عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
هومن جاویدان نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – دانشگاه تهران

چکیده:

نتایج بررسی ها نشان می دهد که به طور معمول بانک ها هرساله نزدیک به ۲۰ تا ۴۰ درصد از مشتریان خود را از دست می دهند . این آمار با کمی تغییر به سایر سازمان های خدماتی نیز قابل تعمیم است . واقعیت آن است که در دنیای پر رقابت امروز حفظ و نگهداری مشتریان کنونی به مراتب کم هزینه تر و ساده تر از جذب مشتریان جدید است اما چگونه می توان با ایجاد وفاداری در بین مشتریان , بقای بلند مدت سازمان را تضمین کرد؟ این پژوهش به به رابطه بین وفاداری مشتریان و یکی از متغیرهای کلیدی آن یکی یعنی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان می پردازد . با توجه به حاصل پژوهش های محققین دیگر , مدلی ارایه شده که در آن روابط بین ۵ متغیر به صورت فرضیه در نظر گرفته شده است . با استفاده از تکنیک مدلسازی معادله ساختاری ) ),SEM صحت روابط مدل مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر مثبت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر میزان وفاداری مشتریان به لحاظ آماری تایید شد .