سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا نادری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
مرتضی خواجه باشی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان
علی رضا بنی طباء – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان (مرکز گلپایگان),
امید لطفی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی اثر روش ، تراکم و عمق کاشت بنه زعفران بر عملکرد و مدت بهره وری از زعفران زار زعفران زارعی توده بومی خراسان، آزمایشی به مدت سه سال متوالی ١٣٨٠ الی ١٣٨٢ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان واقع در شرق اصفهان انجام گردید . تیمار های آزمایشی شامل دو روش کاشت کرتی وجوی و پشته ای، دو عمق کاشت ١٥ و ٢٠ سانتی متر و سه تر اکم کاشت ۴۴/۴ ، ۸۸/۸، ۱۷۷/۶ بنه در مترمربع بود که به صورت آزمایش فا کتوریل بر پایه طرح پایه بلوک های کامل تصادفی انجام شد و نتایج سال های دوموسوم آزمایش مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج حاصله نشان داد که تحت شرایط اقلیمی وخا کی منطقه شرق اصفهان بالاترین عملکرد و دوره بهر ه وری از یک زعفران زار را می توان تحت بالاترین تراکم این مطالعه (۱۷۷/۶ بنه در مترمربع ) و عمیق ترین عمق کاشت (٢٠ سانتی متر) و به میزان ۵/۰۸ کیلوگرم در هکتار در سال سوم بدست آورد. ضمن ای نکه در عمق کاشت ٢٠ سانتی متر به واسطه افزایش طول دمگل برداشت زعفر ان راحت تر می باشد. از نظر روش کاشت در این مطالعه تفاوت معنی داری بین صفات مورد بررسی مخصوصا عمل کرد و دوره بهره وری مشاهده نگردید.