سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابراهیم شریفی عاشورآبادی – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
محمد حسین لباسچی – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
ابوالقاسم متین – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
بهلول عباس زاده – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر روش مصرف کود نیتروژن و کشت مخلوط دو کونه داروئی ملیس (Melissa officinalis) و مریم گلی (Saliva officinalis) بر کارایی انرژی، آزمایشی در مرکز تحقیقات البرز کرج، به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ٣ تکرار اجرا شد . عامل اصلی در ٣ سطح از انواع مختلف کود نیترو ژن (اوره، کندرها، محلول پاشی اوره ) در مقایسه با شاهد و عامل فرعی نیز در سه سطح شامل کشت خالص ملیس ، کشت خالص مریم گلی و کشت مخلوط ملیس و مریم گلی با نسبت ٥٠ درصد از هر گیاه بودبه روش جایگزینی نتایج بدست آمده نشان داد که ، بالاترین کارایی انر ژی مربوط ، روش محلول پاشی و کشت مخلوط ملیس و مریم گلی معادل ۲/۷۷ برآورد بود که نسبت به سایر تیمارها اختلاف معنی داری د اشت. این افزایش کارایی انر ژی به دلیل مصرف بهینه کود و افزایش عملکرد بود.