سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهلول عباس زاده – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع,
ابراهیم شریفی عاشور آبادی – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع,
محمدرضا اردکانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فرزاد پاک نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر روش مصرف کود نیترو ژن بر صفات کمی، کیفی گیاه داروئی بادرنجبویه، آزمایشی در سال ١٣٨٣ تحت شرایط مزرعه در مجتمع تحقیقات البرز کرج اجرا شد . این آزمایش با دو سطح ۴/۵ و ۶ درصد کود نیتروژن خالص به فرم اوره و محلول پاشی بر روی اندام هوایی گیاه، دو سطح ٦٠ و ٩٠ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بصورت مصرف در خا ک مزرعه، در حضور شاهد (صفر) انجام گرفت . هر یک از تیمارها در طول دوره رشد گیاه در طی سه تقسیط مساوی اعمال گردید. این تحقیق در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ٤ تکرار برای هر تیمار اجرا شد . نتایج حاصل از آزمایش نشان دادند که تاثیر سطوح مختلف کود نیترو ژن بر عمل کرد بیولوژیک، درصد اسانس، عملکرد اسانس، ارتفاع گیاه، تعداد پنجه، قطر ساقه، دور تاج پوشش بوته، طول ریشه ، وزن ریشه، نسبت اندام هوایی بر زمینی در سطح یک درصد و عرض برگ در سطح پنج درصد معنی دار بودند . با توجه به نتایج بدست آمده اختلاف معنی دار از لحاظ طول برگ، تعداد ساقه های جانبی و طول میانگره ها در بین تیمار های مختلف مشاهده نگردید . همچنین اختلاف معنی دار بین درصد تر کیب های تشکیل دهنده اسانس مشاهده گردید . مقایسه میانگین تیمارها نشان دادند که بیشترین عمل کرد بیولوژیک و اسانس تولید شده در هکتار مربوط به تیمار ٦٠ کیلوگرم نیتروژن مصرفی در خا ک بودند . بیشترین ارتفاع، پنجه تولیدی، دور تاج پوشش، طول ریشه و وزن ریشه مر بوط به تیمار ٩٠ کیلوگرم نیترو ژن خالص مصرف در خا ک بود . بیشترین درصد اسانس و نسبت اندام هوایی به زمینی مربوط به تیمار ٦ درصد محلول پاشی بر اندام هوایی بود.