سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم نعیمی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش خاک و پی ، دانشگاه صنعتی اصفهان
امید نعیمی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش خاک و پی ، دانشگاه تربیت مدزس تهران

چکیده:

درطی سالیان زیادی ماسه ها به عنوان خاکهای بدون مشکل شناخته می شدند و مسائل مربوط به مشکلات خاکها بیشتر درمورد خاکهای ریزدانه شناخته شده بود پس ازوقوع وقایعی مانند روانگرایی درخاکهای ماسه ای درطی زلزله های نیگاتا و آلاسکا در۱۹۶۴ ،توجه محققین به تحقیق درمورد این نوع خاکها و عوامل موثر بررفتارآنها درطی بارگذاری های زهکشی نشده مانند زلزله جلب شد .به این منظور درطی تحقیقات مختلف آزمایشات زیادی با استفاده ازدستگاه سه محوری برروی نمونه های ماسه ای که باشرایط مختلف ساخته شده بودند صورت گرفته است روش نمونه ساز ی یکی ازمهمترین عواملی است که برروی رفتار نمونه ها درضمن آزمایشات می تواند تاثیرگذار باشد ازاین رو دراین مقاله با استفاده ازانجام آزمایشات سه محوری برروی نمونه های ساخته شده با روش های مختلف نمونه سازی سعی شده است تاتاثیر روشهای مختلف نمونه ساز ی برروی رفتارماسه های اشباع مورد بررسی قرارگیرد برای تحقیقات این مقاله نمونه های مختلفی ازماسه با شرایط متفاوت و با استفاده ا ز روشهای مختلف نمونه ساز ی ساخته شدند و تحت آزمایشات سه محوری به صورت تحکیم شده –زهکشی نشده قرارگرفتند .نتایج این آزمایشات نشانگر تاثیر محسوس روش نمونه سازی برروی مشخصات رفتاری ماسه مانند روند تغییرات فشار آب حفره ای و نمودارهای تنش –کرنش می باشد.نمونه های ساخته شده دارای قطر ۵ و ارتفاع ۱۰ سانتی متر می باشند .