سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابوالفضل هدایتی پور – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی_اراک
بهروز عربزاده – بخش زراعت واصلاح بذر
ناصر سعادتی – بخش فنی ومهندسی وکارشناس بخش خاک واب موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر روش های آماده سازی زمین در زراعت برنج بر خواص فیزیکی خاک و عملکرد محصول ٥ تیمار مختلف خاک ورزی انجام شد.تیمار های موردآزمایش عبارتنداز: ۱-‐ شخم اولیه با گاو آهن برگرداندار تراکتوری + پادلینگ بوسیله روتاری پشت تراکتوری( ۲مرتبه) T1 و ۲- شخم اولیه با گاو آهن برگرداندار تراکتوری +پادلینگ بوسیله دیس ک دوزانوئی ( ۳مرتبه) T2 و ۳- شخم اولیه با گاو آهن برگرد اندار +پادلینگ بوسیله روتاری پشت تیلری ( ٢ مرتبه) T3 و ۴- شخم اولیه با دیسک +پادلینگ بوسیله دیسک ( ٣ مرتبه ) T4 و ۵- شخم اولیه با گاو آهن برگرداندار + پادلینگ بوسیله خا ک بهم زن مخصوص پشت تیلری ( ٢ مرتبه) T5. وزن مخصوص ظاهری, نفوذپذیری, شاخص مخروطی , تعداد علف ها ی هرز در واحد سطح , و عملکرد محصول اندازه گیری شد . نتایج نشان می دهد میزان نفوذپذیری در تیمار اول (T1) کمترین مقدار می باشد و اختلاف آن با تیمار های دیگر معنی دار می باشد. کمترین وزن مخصوص مربوط به به تیمار T2 و بیشترین آن تیمار T1 می باشد. از نظر تعداد علف های هرز , شاخص مخروطی خا ک و عمل کرد محصول اختلاف معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد ولی مقایسه میانگین نشان میدهد که بیشترین عملکرد مربوط به تیمار T1 می باشد.