سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

توحید نودل – گروه محیط زیست پژوهشگاه نیرو

چکیده:

بخش دفع پسماندها به دلیل انتشار گاز متان از محل های دفن ، یکی از منابع انتشار گازهای گلخانه ای است. اما با در نظر گرفتن چرخه زیستپسماندها، روش های مدیریتی مختلف می توانند انتشارات مربوط به بخش انرژیو جنگل زدایی را نیز به مقدار قابل توجهی تغییر دهند. در این مقاله با لحاظ کردن انتشارات گازهای گلخانه ایدر طول چرخه زیست پسماندها، تاثر روش های کاهش تولید، بازیافت، سوزاندن و دفن بر روی انتشار اینگازها بررسی شده است.نتایج نشانمی دهد که روش های کاهش تولید و بازیافت ، میزان انتشار در روش های سوزاندن و دفن نیز به نوع مدیریت انرژی در این روش ها بستگی دارد. به طور کلی برای مواد بررسی شده در این مقاله، روش های کاهش تولید و بازیافت از نظر قدرت کاستن از انتشار گازهایگلخانه ای بسیار موثرتر از دو روش دیگر هستند.