سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فائزه زعفریان – دانشجوی دکتری زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
محمد رضوانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر و دانشجوی دکتری اکولوژی کشاورزی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

سرزنی یا حذف گل آذین انتهایی ، رشد ریشه را تحر یک و موجب افزایش میزان فتوسنتز خالص در برگ های باقی مانده می شود . بدین ترتیب، منابع رشدی بیشتری به طرف برگ ها معطوف می شود که موجب افزایش عملکرد، اندازه و کیفیت بر گ ها ی عمل آوری شده ، خصوصًا در قسمت های بالائی بوته می شود. جهت افزایش عملکرد و کیفیت ناشی از سرزنی ، رشد جوانه های جانبی باید به وسیله مواد شیمیایی کنترل شود . لذا به منظور تعیین بهترین روش کنترل جوانه های جانبی در توتون های ویرجینیا رقم کوکر‐ ۳۴۷ ، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۳ در مزرعه مر کز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش بهشهر در قالب طرح بلو ک کامل تصادفی با ۳ تکرار و ۸ تیمار توتون اجراء گردید. سطوح مختلف تیمار های کنترل کننده به شرح ذیل بود : ۱- سرزنی + الکل چرب % ۳ (رویال تک)، ۲-‐ سرزنی + الکل چرب % ۳(رویال تک) + پرایم پلاس به میزان ۴ لیتر در هکتار، ۳-‐ سرزنی + الکل چرب % ۳ (رویال تک) + الکل چرب % ۳ (رویال تک)، ۴-‐ سرزنی + پرایم پلاس به میزان ۴ لیتر در ه کتار + کنترل دستی دو هفته بعد ، ۵- سرزنی + پرایم پلاس به میزان ۴ لیتر در هکتار + کنترل دستی دو هفته بعد + کنترل دستی دو هفته بعد ، ۶‐ سرزنی + روغن ولک ۳%، ۷- سرزنی + روغن و لک% ۹ و ۸‐- بدون سرزنی و بدون حذف جوانه جانبی (شاهد). بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس در چین یک، تیمارها تفاوت معنی داری با یکدیگر داشتند . بیشترین مقدار میانگین مربوط به تیمار سرزنی به همراه مصرف پرایم پلاس بعلاوه کنترل دستی دو هفته بعد بعلاوه کنترل دستی به میزان (۲۵۷/۵kg/ha) بود. مقایسه میانگین های بدست آمده در چین سوم و چهارم نیز نتایج مشابه با چین اول را نشان داد . تجزیه واریانس چین دوم نشان داد که تیمارها تفاوت معنی داری با یکدیگر نشان دادند . تجزیه واریانس وزن خشک جوانه های جانبی تولید شده نشان داد که تیمارها اختلاف معنی داری با یکدیگر داشتند و بر اساس نتایج مقایسات میانگین ، تیمار بدون سرزنی بیشترین میزان جوانه های جانبی را تولید نمود.