سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شیوا روفیگری حقیقت – بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات چای کشور، لاهیجان
صمد صبوری –
مریم السادات متولی جلالی –
عاطفه صبوری –

چکیده:

با بکارگیری روش های مختلف تولید چای سبز بهترین روش و شرایط آنزیم بری برای تولید آن از بر گهای منطقه مورد بررسی قرار گرفت. از دو روش متداول در تهیه چای سبز یعنی آنزیم بری با بخار و برشته کردن استفاده شد. برگ سبز چای ب هصورت دستی از بوته های هیبرید چینی در لاهیجان برداشت ۴ و ۶ دقیقه انجام شد. این تحقیق به صورت آزمایش خرد شده در زمان در ، ۱۲ و ۱۶ دقیقه و آنزیم بری با بخار در ۲ ، شد. آنزیم بری با برشت هکردن در ۸پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با شش تیمار و سه تکرار انجام شد. صفات مورد آزمون شامل درصد تانن در برگ سبز و چای خشک، درصد کلروفیل، مواد جامد محلول در آب، ازت، رنگ و آزمون حسی در چای خشک بودند. مقایسه دو روش آنزیم بری برشت هکردن و بخاردهی نشان داد رنگ نوشابه، درصد مواد جامد محلول در آب و مقدار ازت چای سبز در این دو روش با یکدیگر اختلاف معن یداری ندارند. مجموع امتیازات حسی و درصد کلروفیل در روش برشت هکردن بیشتر از روش آنزیم بری با بخار بود.(p<0/01 چای حاصل از روش بخاردهی مقدار تانن بیشتری نسبت به روش برشته کردن داشت(p<0/05) طول مدت فرایند چایسازی به روش برشت هکردن کوتا هتر از روش بخاردهی بود.