سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید صادق زاده حمایتی – اردبیل ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل
رسول احمدی عدلی – پارس آباد مغان مرکز تحقیقات کشاورزیا ستان اردبیل
ودود ساعدنیا – اردبیل ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل
جلال پیله ور عبادی – اردبیل ایستگاه تحقیقات کشاورزیا ردبیل

چکیده:

در این آزمایش با انجام آبیاری بر اساس میزان تبخیر از طشتک کلاس a در مراحل تبخیر ۵۰ و ۷۰ و ۹۰ میلیم تر و مقایسه آن با تیمار شاهد منطقه (آبیاری در چهارم رحله اشت ساقه وری گلدهی و رشد بذر در قالب طرح بلوک های کامل تصفادی با چهار تکرار و طی سال زراعی ۱۳۸۰ روی بذر منورژیم هیبرید ۲۷۶ هدف تعیین در مناطب آبیاری مزارع تولید بذر چغنرقن دو ارزیابی تاثیر آبیاری در مراحل متفاوت رشد بوته های بذری روی ویژ گی های کمی و کیفی بذرورز حاصل بود.