سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فردین خداپرست – کارشناس مهندسی مواد، مجتمع آموزشی و پژوهشی بعثت، مرکز تحقیقات مهندس
فرزاد تیمناک – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات مهندسی فارس، مجتمع آموزشی و پژوهشی بعثت، مر
مهدی کرم کش – کارشناس ارشد مهندسی مواد مرکز تحقیقات مهندسی فارس، مجتمع آموزشی و پژ

چکیده:

سایش توسط مواد ساینده به طور سالیانه مخارج هنگفتی در بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی به دنبال دارد . با توجه به استفاده گسترده از فولادها در کاربردهایی که تحت سایش توسط مواد ساینده قرار میگیرند، بررسی مقاومت سایشی آنها و انتخاب مواد و عملیات حرارتی مناسب نقش به سزایی در کاهش این هزینه ها دارد . در این تحقیق به منظور بررسی مقاومت سایشی فولاد ۰۵۱۶ AISI تحت شرایط ریزساختاری مختلف، از روش آزمایش چرخ لاستیکی- ماسه خشک، مطابق با استاندارد ASTM G-65استفاده شد . نمونه های تست شده دارای ریز ساختار های پرلیتی، مارتنزیتی و مارتنزیت بازگشت داده شده میباشند . مشاهدات نشان داد که ریزساختار پرلیتی، مقاومت سایشی بیشتری نسبت به ریزساختارهایمارتنزیتی بازگشت داده شده و با سختی های کمتر از ۰۰۶ ویکرز ( ۵۵ راکول – (C دارد . از سوی دیگر در مورد نمونه های مارتنزیتی و مارتنزیتی بازگشت داده شده، همواره با افزایش عدد سختی، مقاومت به سایش افزایش می یابد . در نهایت با توجه به مقادیر بالای عدد سختی قابل دستیابی در ساختارهای مارتنزیتی، بیشترین مقدار مقاومت در برابر سایش برای ساختار مارتنزیت بازگشت داده نشده با سختی ۸۰۰ ویکرز ( ۴۶ راکول – (C حاصل شده است