سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

اسماعیل نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش خوردگی و حفاظت از فلزات
مریم احتشام زاده – استادیار بخش مهندسی متالورژی دانشگاه با هنر کرمان
عبدالحمید جعفری – استادیار بخش مهندسی متالورژی دانشگاه با هنر کرمان
میر قاسم حسینی – استادیار بخش شیمی فیزیک دانشگاه تبریز

چکیده:

تاثیر ممانعت کنندگی دو باز دارنده شیف باز با نامهای N ,’N– ارتو– فنیل استیل استون ایمین (S1) و۴-[(۳-{[۱-(۲-هیدروکسی فنیل) متیلیدین] آمینو{ پروپیل) اتانیمیدول][۱-۳] بنزندیول (S2) برخوردگی فولاد ساده کربنی با دو ریز ساختار مارتنزیتی (کوئینچ و تمپر شده Q&T) وپرلیتی (آنیل شده A) در محلول اسید هیدروکلریک یک مولار در عدم حضور ممانعت کننده و در حضور آنها مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مربوط به خوردگی از قبیل پتانسیل خوردگی ) (ECorr،دانسیته جریان خوردگی) (icorr ، شیب شاخه آندی و کاتدی از برون یابی منطقه تافل نمودارهای پلاریزاسیون – تافل بدست آمد. برای بررسی مورفولوژی حمله خوردگی و پوسته های اکسیدی تشکیل شده بر روی دوریز ساختار در حضور ممانعت کننده و عدم حضور آنها بررسی های XRDوSEM انجام شد. همچنین تاثیر غلظت ممانعت کننده بر میزان و سرعت خوردگی و بازده آن، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که S1 برای هر دو ریز ساختار در مقایسه با S2 بهتر عمل می کند. همچنین خوردگی نمونه های پرلیتی در مقایسه با نمونه های مارتنزیتی در محلول فاقد ممانعت کننده به دلیل تشکیل پوسته های مقاومتر، کمتر بود.