سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
حمیدرضا حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس تهران
علیرضا بابایی – عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس تهران
نوراله احمدی – عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:
موفقیت های کاربرد نانوتکنولوژی در علوم مختلف، گرایش به کاربرد این علم در کشاورزی و به ویژه باغبانی را افزایش داده است. آزمایش حاضر به منظور بررسی تاثیر ریزلوله های کربنی و ذغال فعال بر باززایی پینه های تولید شده در گیاه آنتوریوم رقم تروپیکال در قالب طرح کاملا تصادفی با سه فاکتور محیط کشت، نوع ماده کربنی و غلظت های مختلف آن با سه تکرار صورت پذیرفت. هدف از انجام این آزمایش،بررسی تاثیر ریزلوله های کربنی و ذغال فعال بر سرعت و میزان باززایی گیاهچه های آنتوریوم بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد، اثر متقابلنوع ماده کربنی، غلظت های مختلف آن ها و محیط کشت بر درصد باززایی و مدت زمان آغاز باززایی پینه معنی دار شد ولی بر تعدادگیاهچه های باززایی شده تاثیر نداشت. ریز لوله های کربنی بر درصد باززایی تاثیرنداشتند، ولی سبب کاهش مدت زمان باززایی پینه در هر سه محیط شدند، به طوری که با افزایش غلظت آن ها مدت زمان باززایی کاهش یافت. ذغال فعال هم بر درصد باززایی و هم بر مدت زمان آغاز باززایی پینه تاثیر گذار بود، ولی نسبت به ریزلوله های کربنی اثر کمتری بر کاهش باززایی داشتند.