سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیرحسین رجبی زمانی – پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی
علی اصغر بهنام قادر – پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی
اصغر کاظم زاده – پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی
فتح الله مضطرزاده – دانشکده مهدسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این تح قیق، امکان پذیری سنتز پودر نانوساختار هیدروکسی آپاتیت به روش سل – ژل و تاثیر زمان ایـج شـدن ژل بـر روی خواص نهایی پودر مورد بررسی قرار گرفته است . پیشمادههای Ca(NO3)2.4H2O و P2O5 در اتانل با هم مخلـوط شـدند و سل پایداری به دست آمد . سلهای شد ه در زمان های مختلف د ر دمای ۱۵۰ °C به مدت ۲۴ ساعت خـشک و سـپس در ۶۰۰ °C بـه
مدت ۶ ساعت تکلیس شد . از STA ، XRD ، FTIR و ICP برای بررسی خواص ژل و پودر خشک و تکلیس شده اسـتفاده شـد . مقدار فازها، درجه بلوری و اندازه تقریبی بلورک های پودر به دست آمده از الگوی XRD محاسبه و در زمان های مختلف ایج شدن مقایسه گردید . از زتاسایزر نیز برای اندازهگیری اندازه ذرات پودر استفاده شد . مشاهدات میکروسکپی نیز توسـط TEM و SEM
انجام پذیرفت . نتایج نشان داد که به این روش می توان در دمای تکلیس ۶۰۰ °C پودر هیدروکسی آپاتیت کربناته با انـدازه بلـورک کمتر از ۳۰ nm سنتز نمود . همچنین افزایش زمان ایج کردن باعث افزایش درجه بلوری، اندازه بلورک ها و ذرات فـاز هیدروکـسی – آپاتیت میشود .