سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا خلیفه – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
داریوش اشیدری – استادیار بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اکبر مقصودی مود – استادیار بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید باهنر کرمان
جلال جلیلیان – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

به منظور بررسی بهترین زمان مصرف نیترو ژن و آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای رقم تری وی کراس ۶۴۷ آزمایشی در سال ۱۳۸۳ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام گردید . آزمایش با استفاده از طرح آزمایشی اسپلیت پلات بر پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام گردید . تیمارها شامل پنج روش توزیع نیترو ژن شامل: N1: ا ۱/۲ زمان کاشت و ۱/۲ در مرحله ۱۲-۱۰برگی N2: ا ۱/۲ زمان کاشت و ۱/۲ زمان ظهور گل آذین نر N3: ا ۱/۴ زمان کاشت، ۱/۴ در مرحله ۱۲-۱۰ برگی و ۱/۲ زمان ظهور گل آذین نر N4: ا ۱/۴ زمان کاشت ، ۱/۲ در مرحله ۱۲-۱۰ برگی و ۱/۴ زمان ظهور گل آذین نر N5: ا ۱/۳ زمان کاشت ، ۱/۳ مرحله ۱۲-۱۰ برگی و ۱/۳ زمان ظهور گل آذین نر در کرت های اصلی و سه روش محلول پاشی آهن شامل : I1: تمام محلول پاشی در مرحله ۱۲-۱۰ برگی I2: تمام محلول پاشی در زمان ظهور گل آذین نر I3: ا ۱/۲ محلول پاشی در مرحله ۱۲-۱۰ برگی و ۱/۲ در زمان ظهور گل آذین نر در کرت ها ی فرعی بود . نتایج نشان داد که روش های توزیع نیترو ژن اثر معنی داری روی عملکرد و اجزای عملکرد (بجزشاخص برداشت، تعداد ردیف دانه در بلا ل و قطر بلال ) دارد، بطوریکه با نحوه توزیع …(۱/۳ زمان کاشت ، ۱/۳ مرحله ۱۲-۱۰ برگی و ۱/۳ زمان ظهور گل آذین نر ) بیشترین عملکرد دانه (۹/۶۳ تن در هکتار ) و بالاترین میزان اجزای عملکرد بدست آمد .کمترین میزان عملکرد و اجزای عملکرد از نحوه توزیع N2 و N1 بدست آمد . نحوه مصرف کود آهن تاثیر معنی داری بر اجز ا عملکرد نداشت ولی با اینحال کاربرد آن در دو مرحله باعث افزایش اجزای عملکرد گردید . اثرات متقابل زمان مصرف نیترو ژن و آهن بر هیچ یک از صفات مورد آزمایش معنی دار نبود . طبق نتایج بدست آمده توزیع کود نیتروژنه به شیوه N5 و محلول پاشی آهن به شیوه I3مناسب تر می باشد.