سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی وفاخواه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس مرکز تحقیقات مناب

چکیده:

حوضه آبخیز دریاچهنمک با ۲۲ زیر حوضه که درخروجی هر یک از آنها ایستگاه هیدرومتری موجود است، مربوط به سه زون سنندج – سیرجان ، ایران مرکزی و البرز مرکزی و غربی است. مقایسه میانگین متوسط دبی حداقل ویژه هر یک از این زونهای فوق با استفاده از تستt نشان داد که اختلاف معنی داری بین تاثیر زونها بر روی خشکسالی وجود داشته، به طوری که زون ایران مرکزی کمترین وز ون البرز مرکزی و غربی بیشترین تاثیر در کنترل خشکسالی، در حوضه آبخیز دریاچه نمک برخوردارند.
مقایسه جریان حداقل ویژه دورانها در حوضه آبخیز دریاچه نمک نشان داد که کواترنری و سنوزوئیک، نقش مثبت و کنترل کننده خشکسالی هیدرولوژیک و بعد از آن به ترتیب مزوزوئیک، پالئوزودیک و پر کامبرین قرار دارد.