سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شکرالله حسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صن
کیوان رئیسی – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مروان عزی – دانشجوی دکتری مهندسی مواد، دانشکده مهندسی معدن، فلزات و مواد، دانشگ
محمدعلی گلعذار – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق پوشش نانو کریستالی Ni-Coدر حمام واتز توسط جریان مستقیم رسوب داده شد.تاثیر ساخارین به عنوان یک افزودنی براق کننده به حمام پوشش دهی بر خصوصیات پوشش شامل افزایش سختی حدود دوبرابر.کاهش اندازه دانه (حدودا نصف) تغییر بافت از ۲۰۰به۱۱۱ تغییز مورفولوژی از هرمی به کاملا مسطح بود.نتایج آزمون طیف سنجی امپندانس الکتروشیمیایی در محلول ۱۰ درصد وزنی هیدروکسید سدیم حاکی از کاهش مقاومت به خوردگی پوشش حاصل از حمام حاوی ساخارین بود ارزیابی پتانسیل مدار باز در آزمون خوردگی توام با سایش نشان داد که پوشش نیکل – کبالت در محلول ۱۰ درصد وزنی هیدروکسید سدیم توانایی زیادی برای پسیو شدن مجدد دارد.پتانسیل مدار باز پوشش تولید شده در حمام حاوی ساخارین در حین تست سایش یک روند افزایشی و پس از تست سایش یک افت شدید را نشان داد.این مطلب موئد تشکیل یک فیلم پسیو شبیه پایدار وابسته به بار اعمالی متمایز از فیلم پسیو اولیه است.تغییر مکانیزم سایش از خراشان به چسبان نیز از دیگر تاثیرات ساخارین میباشد.