سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نیازمحمد محمودی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران، گروه پژوهشی محیط زیست
مختار آرامی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران، گروه پژوهشی محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکب
نرگس یوسفی لیمائی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران، گروه پژوهشی محیط زیست

چکیده:

روشهای تصفیه گوناگونی برای حذف آلایند ههای آلی مانند رنگزاها در پساب صنایع نساجی استفاده م یشوند اما در بین آنها فرآیند فوتوکاتالیز از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا اکثر ترکیبات آلی را به طور کامل تجزیه کرده و به مواد معدنی مانند آب، د یاکسیدکربن و اسیدهای معدنی تبدیل م یکند. عوامل گوناگونی مانند ساختار شیمیایی رنگزا، غلظت رنگزا، نوع فوتوکاتالیست و اکسی دکننده و غلظت آنها در کارایی این فرآیند موثر هستند. در این تحقیق تاثیر ساختار شیمیایی رنگزا در روند رنگبری و تجزیه فوتوکاتالیزی با فرآیند فوتوکاتالیزUV/TiO2/H2O2بررسی شده است. برای این منظور از رنگزاهای سولفونیل قرمز ۳ BL و سولفونیل زردFFLاستفاده شده است. از لامپ فرابنفش ۱۵ واتی، آب اکسیژنه و د یاکسید تیتانیم به ترتیب به عنوان منبع تابش، اکسی دکننده و فوتوکاتالیست استفاده شده است. نتایج آزمایشات نشان م یدهند که رنگزای سولفونیل قرمزBL3به طور کامل تجزیه و رنگبری م یشوند در حالی که رنگزای سولفونیل زرد FFL به طور کامل رنگبری و تجزیه نم یشود. علت این پدیده وجود حلقه هتروآروماتیک در ساختا رنگزای سولفونیل زردFFL میباشد.