سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

تورج اسدی – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
محسن دهقانی – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
ایرج اسدی – کارشناس مرکز تحقیقات محیط زیست همدان و دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیس

چکیده:

اولین قدم در جهت شیوه مدیریت پایدار منابع آب بر رودخانه کل،کسب آگاه ی مستمر از تغیرات کیفی آب این رودخانه میباشد . بدین منظور مطالعه ای در طول قسمت اعظم مسیر رودخانه کل با برداشت نمونه از ۱۴ ایستگاه انجام گرفت . در این بررسی ابتدا خصوصیات فیزیوگرافی و پلانیمتری حوضه ها از قبیل محیط ، مساحت ، ارتفاع ، شیب، طول رودخانه اصلی و غیره مطالعه و سپس نتایج کیفیت شیمیایی آب رودخانه کل از نظر درجه حرارت ، pH ، قابلیت هدایت الکتر یکی، اکسیژن محلول، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی ، اکسیژن مورد نیاز شیمیایی ، کلمواد جامد معلق ، کل موادمحلول، یون آمونیم ،یون نیترات ،یون نیتریت ،کل کلی فرم ، کاتیونها و آنیونها اندازه گیری شد، و پارامترهای قابلیت هدایت الکتریکی، کل موادمحلول، کلر، کربنات و بیکرب نات و SAR در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت آب این رودخانه از نظر کیفیت شرب بوسیله نمودار شولرScholler مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس دیاگرام شولر آب این رودخانه در حد مطلوب قرار نگرفت و غیر قابل شرب بود و از نظرکیفیت کشاورزی نیز بوسیله نمودار ویلکوکسWilcox مورد بررسی قرار گرفتند و بر اساس دیاگرام ویلکوکس غیر قابل استفاده برای کشاورزی تشخیص داده شد