سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی رحیمی – شرکت توزیع نیروی برق جنوبغرب تهران

چکیده:

اعمال مدیریت اثر بخش و نیل به حداکثر کارایی در هر واحد سازمانی به شناخت نیروی انسانی و استفاده موثر از انها بستگی دارد. توجه به نیازهای روحی و روانی هر کارمند و همچنین اتخاذ شیوه های رهبری مناسب از عوامل موثر است که می تواند موجب بازدهی بالا در هر سطح سازمانشود بر این اساس، هدف این تحقیق بررسی رابطه بین سبک های وظیفه مداری، و رابطه مداری مدیران با رضایت شغلی کارکنان شرکت های توزیع برق استان تهران می باشد. مسئله ایکه مطرح است عبارت است ازاینکه ایا بین سبک وظیفه مداری و سبک رابطه مداری مدیران با رضایت شغلی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد که در ارتباط با این مسئله سه فرضیه زیر مطرح می شود:
۱- بین سبکهای مدیریت و رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد؛ (فرضیه عام)
۲- بین سبک مدیریت وظیفه مدار و رضایت شغلی کارکنان همبستگی منفی وجود دارد؛
۳-بین سبک مدیریت رابطهمدار و رضایت شغلی کارکنان همبستگی مثبت وجود دارد؛
جامعه امار این تحقیق، کلیه کارکنان شرکت های توزیع برق استان تهران بوده است (تعداد کل ۴۰۸۹ نفر) از میان این تعداد ۱۰۵۰ نفر به عنوان نمونه از ۷ شرکت توزیع برق جنوبغرب، شمالغرب، شمالشرق، مرکز، جنوبشرق، غرب استان (کرج) و قم به شیوه نمونه گیری تصادفی (هر شرکت ۱۵۰ نفر) انتخاب شدند. با توجه به اینکه موضوع تحقیق مطالعه تغییر میزان رضایت شغلی در اثر تغییرات روش مدیریت می باشد از روش شخصی در قسمت دوم سئوالات مربوط به رضایت شغلی و در قسمت سوم سبک های مدیریت پرسش گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن و ضریب همبستگی پیرسون و ازمون t می باشد.
نتایجاین تحقیق نشان می دهد که:
با ۹۹ درصد اطمینان بین وظیفه مداری مدیران و رضایت شغلی کراکنان رابطه منفی و معکوس وجود دارد.
با ۹۹ درصد اطمینان بین رابطه مداری مدیران و رضایت شغلی کراکنان رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد.
بین سبک های مدیریت و رضایت شغلی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.
قبل از اجرای پرسشنامه برای اطمینان حاصل نمودن از قابلیت اجرای آن به اجرای آزمایش پرسشنامه نمونه ای به اندازه حجم ۵۰ نفر مبادرت گردید. نتیجه از ۷۵ درصد اندازه نمونه (۳۸ نفر ) بیشتر بود، لذا پس از تغییر و اصلاح به مرحله اجرا درآمد و بعد از اجرا برای محاسبه پایانی توسط نرم افزار کامپیوتری spss ضریب آلفای کرانباخ محاسبه شد که این ضریب برای سوالات وظیفه مداری ۰/۷۴ و برای سئوالات رابطه مداری ۰/۷۴ و برای سئوالات رضایت شغلی ۰/۶۳ به دست آمد. نتایج نشان می دهد که پرسشنامه از پایایی تقریبا بالایی برخوردار بوده است.