سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمدرضا خدمتی – استادیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و مهندسی دریایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ایرج کیوانفر – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی کشتی سازی و مهندسی دریایی

چکیده:

در این تحقیق سعی شده است تا با انجام تحلیل هایی به روش اجزای محدود، تاثیر نرخ سخت شدگی مجدد در رفتار کمانشی و انهدام ورقها بررسی شود. یک حالت از روابط تنش – کرنش مواد موسوم به دو خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و واقعیات زیر بدست آمده است:
۱٫ سخت شدگی مجدد تاثیر کمی بر استحکام نهایی ورقهای نازک دارد، ولی در مورد ورقهای ضخیم تاثیر سخت شدگی مجدد بر استحکام نهایی زیاد است.
۲٫ سخت شدگی مجدد تاثیر زیادی بر رفتار پس از استحکام نهایی ورقهای نازک و ضخیم دارد. بطوریکه با افزایش نرخ سخت شدگی مجدد، پس ازعبور از نقطه استحکام نهایی همزمان با افزوده شدن تغییر شکل از میزان باربرداری کاسته شده و تنش متوسط زیاد می شود.