سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی کرمی خانیکی – استادیارورئیس بخش حفاظت سواحل پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
نازنین چایچی – کارشناس ارشد فیزیک دریا پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
علی فلاح – کارشناس ارشد فیزیک دریا پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

مناطقی از مصب رود خانه ها که تحت تاثیر جریانهای جزر ومدی قرار گرفته اند کیفیت خود را ازدست داده وغیر قابل کشاورزی هستند. با احداث سدهای جزر و مدی میتوان ارتباط آب شور را با اراضی دلتایی قطع نمود و با باز و بسته نمودن به موقع دریچه ها، اراضی را باز یافت نمود.جهت تحقق این امرضروری است الگوی جریان جزر و مدی قبل و بعد از احداث سد بررسی گردد.در این تحقیق با استفاده از مدل ریاضی۲۱MIKEالگوی جریان جزر و مدی ابتدا برای ناحیه خلیج فارس به کمک داده های هیدروگرافی و تحلیل آماری باد بدست آمد سپس با استفاده از این نتایج و داده هایمصب رودخانه زهره الگوی جریان جزرومدی در دو حالت قبل و بعد از احداث دایک مورد برررسی قرار گرفت و جهت حصول اطمینان،نتایج حاصل با داده های میدانی مورد مقایسه قرار گرفت.در نهایت همبستگی خوبی بین این داده ها و نتایج مدل بدست آمد و مشخص شد که با احداث دایک سرعت جریانها به میزان ۵ تا ۸ درصد کاهش یافته سپس در امتداد سازه حرکت می کند.