سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیداحمد جنابعلی جهرمی – دانشیار بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز ، شر کت فولاد آل
یحیی پالیزدار – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز ،
حسین غفوری – کارشناس بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز ، شر کت فولاد آل
عباسعلی مختاری – کارشناس ارشد بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز ، شر کت فول

چکیده:

میکرو آلیاژی کردن و کنترل پروسه ، شناخته شده ترین راهی است که در جهت کاهش هزینـه هـا و افـزایش استحکام در فولادهای فریت و پرلیتی مورد استفاده قرار مـی گیـرد . در سـالهای اخیـر ، فـولاد میکـرو آلیـاژی وانادیم دار ، سهم قابل توجهی از تولیدات فولادهای میکروآلیاژی را به خود اختص اص داده اند . در ایـن نـوع فولاد ها علاوه بر ترکیب شـیمیایی پارامترهـای مـوثر در عملیـات نـورد نیـز نقـش مـوثری در بهبـود خـواص مکانیکی ایفا می نمایند . در این تحقیق سعی بر آن بـوده اسـت تـا تـأثیر سـرعت سـردکردن پـس از نـورد بـر خواص مکانیکی و ساختار، به عنوان ، یکی از پارام ترهای تأثیر گذار بر خواص مکـانیکی ایـن نـوع فولادهـا ، مورد ارزیابی قرار گیرد . بدین منظور دو ترکیب مختلف از این نـوع فولادهـا طراحـی گردیـد و پـس از طـی مراحل فولاد سازی ، ریخته گری پیوسته، تحت عملیات نورد قرار گرفـت . سـپس فولادهـای فـوق الـذکر در مراحل پایانی عملیات ن ورد با دو سرعت مختلف سـرد گردیـد . در انتهـا از محصـولات تولیـدی نمونـه هـایی
جهت انجام آزمایشات کشش ، ضربه ، ریزسختی و متالوگرافی تهیـه شـد . نتـایج حاصـل از آزمایشـات انجـامشده بیانگر تأثیر مثبت تسریع در سرعت سردکردن پس از نورد در افـزایش خـواص مکـانیکی در ایـن نـوع از فولادها می باشد .