سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عزت الله سام آرام – dean and chair in faculty of social science, allame tabatabai university
سیده فاطمه حسینی – iran khodro co, tehran, iranministry of labour
ابوالفضل امانیان – tehran municipality tehran

چکیده:

بسیاری از اقتصاد دانان بر این باورند که سرمایه فکری بسیار بیشتر از منابع ملموس و عینی، یک منبع کلیدی در برتری رقابتی یک بنگاه اقتصادی است. بنابراین، دانش برای پیشرفت بنگاه یک منبع کلیدی است. هدف این مقاله بررسی عوامل اجتماعی و سازمانی موثر بر اشتراک گذاری دانش است. مدل اولیه مدیریت و اشتراک گذاری دانش در کار برجسته نهاپایت و گوشال در سال ۱۹۸۸ ارایه شده است. در این مقاله ما نقش سرمایه اجتماعی را در اقتصاد دانش محور با تاکید بر تولید و اشاعه دانش بررسی می کنیم. سرمایه اجتماعی شامل هنجارها و شبکه هایی است که تعاون و همکاری را تقویت می کند. سرمایه اجتماعی انتقالی می تواند انتشار دانش در بین حوزه های مختلف کاری در سازمان ها را افزایش دهد. این مقاله نشان می دهد که توانایی (قابلیت) و تمایل (تشویق) کارکنان، همچنین وجود فرصت های به اشتراک گذاری سرمایه انسانی آنان (مهارتها و دانش) می تواند هم علت و هم برآمدی از ابعاد ساختاری، رابطه ای و شناختی سرمایه اجتماعی – رسمی و غیررسمی – موجود در سازمان باشد.