سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرهاد صادقی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
غلامحسین احمدی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
عباس رضائی زاده – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

چکیده:

یکی از اهداف آبیاری استفاده موثر و مفید از واحد حجم آب در شرایط محدود منابع آب است.به منظور توص یه نحوه مناسب آرایش کاشت و به عبارتی تراکم مطلوب بوته در واحد هکتار برای رقم جدید Ksc700 این طرح در شرایط چهار سطح نیاز آبی گیاه ذرت، دو آرایش کاشت و سه تراکم کاشت در مجموع با ۲۴ تیمار به روش کرت های نواری خرد شده در قالب بلوک های کامل تصاد فی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی اسلام آباد غرب انجام شد.از مرحله رشد تا برداشت یادداشت برداری متداول در تحقیقات ذرت برای هر تیمار انجام شد.بعد از برداشت عملیات تجزیه وار یانس ساده و مقا یسه میانگین تیمارها بروش دانکن انجام شد.خلاصه نتا یج نشان داد که صفات اندازه گیری شده و عملکرد دانه در شرایط ۱۲۵ درصد نسبت به بقیه سطوح نیاز آبی در سطح بالاتر و در سطح ۵ درصد معنی داری بود.الگوی کشت یک ردیفه نیز بر کشت دو ردیفه رجحان نسبی داشت.بهترین تراکم بوته در این آزمایش تراکم ها ی ۷۵ هزار بوته در هکتار بود.در شر ایط تامین ۱۰۰% و ۱۲۰% نیاز آبی میزان تولید دانه ذرت افزایش چشمگیری نشان داد و با توجه به تراکم بوته در هکتار عملکرد دانه ذرت بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۶۰۰ کیلوگرم در هکتار در نووسان بود.بنابر این در شرایط معتدل استان کاهش هر نوبت آب آبیاری از میزان مناسب مورد نیاز گیاه،کاهش عملکرد دانه را در پی خواهد داشت. از طرفی نیز با توجه به عملکرد زیاد در تیمار ۱۰۰% نیاز آبی استفاده شود.