سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

هادی عامری خواه – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
عطااله خادم الرسول – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
لطف اله عبدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
امیر سراغی – مدیریت مطالعات کاربردی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

چکیده:

آهن و منگنز از جمله عناصر غذایی ریزمغذی هستند که کاربرد آنها در اغلب اراضی کشاورزی جهت بهبود کیفیت و کمیت محصولات زراعی و باغی مورد توجه قرار گرفتته است. مصرف عناصر ریزمغذی ازمنابع کودهای شیمیایی حاوی این عناصر از مقدار تقریبا صفر در سالهایگذشته به حدود نیم درصد در سالهای اخیر افزایش یافته است که در این میان مصرف آهن از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در ایران کمبود عناصر کم مصرف مانند منگنز در مزارع و باغ ها به دلیل حاکمیت شرایط آهکی، کاهش درصد مواد آلیخاکها، حلالیت کم این عناصر در PH آهکی، وجود یونهای کربنات و بی کربنات در آب های آبیاری و مصرف بالای فسفر عمومیت دارد (۱).
یکی از راه کارهای تامین عناصر ریزمغذی استفاده از کلیه منابع حاوی عناصر ریزمغذی اعم ازکودهای شیمیایی و کودهای آلی حاوی این عناصر می باشد. کاربرد مواد آلی علاوه بر بهبود وضعیت فیزیکی و شیمیایی خاک که بهطور غیرمستقیم موجب افزایش قابلیت استفاده این عناصر می شود، به طور مستقیم نیز در تامین عناصر مورد نیاز گیاه کمک می نماید. تحقیقات نشان داده است که مصرف کود آهن و افزایش آن در خاک ها در شرایط بهینه سبب افزایش ۱۱ تنی محصول نیشکر می شود (۴). در سالهای اخیر اراضی وسیعی از اراضی زراعی خوزستان به زیر کشت نیشکر رفته است. به واسطه نیاز بالای نیشکر به عناصر ریزمغذی و به علت واکنش بازی بالا، درصد کم مواد آلی و درصد پایین غلظت این عناصر در اراضی خوزستان امکان ایجاد کمبود عناصر ریز مغذی وجود خواهد داشت. افزودن مواد آلی به خاکها به واسطه تاثیر بر روی واکنش خاک، شرایط تهویه و نیز افزودن عناصر غذایی به خاک بر روی حاصلخیزی خاک تاثیر گذار هستند. فیلتر کیک و باگاس حاصل از عملیات تبدیل نیشکر مواد آلی هستند که در مقادیر زیاد به موازات تولید شکر تولید می شوند که استفاده ازآنها به عنوان مواد آلی برای اصلاح و تقویتخاک ها به واسطه مقدار زیاد تولید، نزدیکی محل دپوی آنها درکارخانه به مزرعه و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاصشان مورد توجه قرار گرفته اند. دراین تحقیق هدف بررسی اثر افزودن این مواد آلی بر تامین آهن و منگنز نیز تغییر وضعیت مواد آلی در خاک ها می باشد.