سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید رضا خادم حمزه – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
سولماز پایدار – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
بهرام منصوری – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثرات مصرف مقادیر مختلف علف کش تریفلورالین ۴۸EC% بر در صد جوانه زنی و رشد اولیه گیاه کلزا در قالب طرح بلو ک کامل تصادفی با سه تکرار در سال ١٣٨٤ و با تیمار های ۳، ۲، ۱ و ۴ لیتر در هکتار به همراه شاهد (بدون مصرف علف کش ) در گلخانه مر کز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس اجرا شد . نتایج آزمایش نشان داد که تیمار های آز مایشی بر طول و وزن خشک اندام هوایی تاثیر گذاشته و در سطح یک درصد باعث ایجاد اختلاف معنی دار گردیدند. افزایش مصرف ترفلان باعث کاهش طول و وزن خشک اندامهوایی گردید . کمترین میزان این دو متغییر مربوط به تیمار ٤ لیتر در هکتار مصرف علف کش بود . اگر چه سطوح مصرف علف کش تاثیر معنی داری بر درصد نهایی جوانه زنی کلزا نداشت، اما سرعت جوانه زنی در سطوح بالای مصرف علف کش کاهش یافت . در عین حال بالاترین درصد جوانه زنی در تیمار ١ لیتر در ه کتار با ٩٧ % و کمترین درصد جوانه زنی در تیمار ٤ لیتر در هکتار ٨٧ % بدست آمد . از آنجایی که رشد اولیه کلزا در بقاء زمستانه و همچنین عمل کرد آن نقش مهمی دارد لذا بر اساس نتایج بدست آمده به نظر میرسد مصرف مقادیر بالاتر از مقادیر توصیه شده علف کش به خصوص همراه با آب آبیاری آنگونه که در برخی مناطق مرسوم است از طریق کاهش رشد اولیه و وزن خشک گیاهچه ها و همچنین تاخیر در جوانه زنی می تواند سبب تاثیر سوء بخصوص در مناطق سرد و معتدل سرد گردد، لذا بایستی از مصرف بالاتر از مقادیر توصیه شده علف کش خودداری کرد.