سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مختار داشادی – محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان،
محمد شاهوردی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
پیام پزشکپور – محققین و اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
محمود نصرالهی – محققین و اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

حبوبات بعد از غلات بزرگترین منبع تأمین پروتئین گیاهی به شمارآمده و از جمله گیاهانی هستند که به مقدار زیادی فسفر نیاز دارند بطوریکه محدودیت مقدار فسفر موجب ک اهش تعداد ومیزان تاثیر باکتری های گره ریشه می گردد. از سوی دیگر افزایش یکی از دوعنصر فسفر و روی باعث کاهش عنصر دیگر در اندام های گیاهی می گردد بنابراین به منظور بررسی اثر آنتاگونیستی فسفر و روی بر عملکرد دو رقم نخود دیم (آرمان و ILC482) آزمایشی بصورت طرح اسپیلت پلات فا کتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه فا کتور شامل دو رقم نخود (آرمان و ILC482) بعنوان کرت اصلی وکرت های فرعی شامل فسفر از منبع سوپرفسفات تریپل درسه سطح (p1=70kg/ha و P2=100kg/ha و P3= 130kg/ha) ومقادیر مختلف روی از منبع سولفات روی در سه سطح (Zn1=0 و Zn2=10kg/ha و Zn3=20kg/ha) و در چهار تکرار درایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد اجرا گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که: عملکرد بیولو ژیک در رقم آرمان ۴۳۴۱/۶kg/ha بوده که با رقم ILC482 با میزان عملکرد بیولوژیک ۲۷۷۹/۶kg/ha اختلاف معنی داری در سطح ۵% نشان می دهد. شاخص هایی مانند ارتفاع بوته ، تعداد دانه در غلاف تعداد دانه در بوته و عمل کرد بیولو ژیک در تیمار P2 بیشتر از تیمار های P1 و P3 بود همچنین بیشترین تعداد دانه در غلاف و عمل کرد بیولو ژیک با مصرف ۲۰kg/ha سولفات روی بدست آمد.