سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نور علی ساجدی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
محمدرضا اردکانی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای -‐ سازمان انرژی اتمی ایران،
مجتبی جعفرزاده – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف نیترو ژن، آهن و رو ی بر جذب عناصر غذ ایی و درصد پروتئین ذرت علوفه ای رقم سینگل کراس ۷۰۴ آزما یشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پا یه بلوک های کامل تصاد فی در چهار تکرار در مزرعه مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان مرکز ی در سال زراعی ۸۲-۱۳۸۱ اجرا شد . طول هر کرت آزما یشی هشت متر و شامل چهار رد یف به فاصله ۷۵ سانتی متر و فاصله بوته رو ی رد یف ۱۴ سانتی متر در نظر گرفته شد پلات های اصلی شامل سه سطح کود نیتروژن ۱۵۰، ۲۲۵ و ۳۰۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و پلات های فرعی شامل چهار سطح ، شاهد ، سولفات آهن (با غلضت ۴ در هزار )، سولفات رو ی ( ۴۵ کیلوگرم) و ترکیب سولفات آهن وسولفات رو ی با مقاد یر ذکر شده بود .نتایج این تحقیق نشان داد با افزایش نیتروژن درصد پروتئین، درصد فسفر و غلظت منگنز در اندام های هو ایی به طور معنی داری افز ایش یافت، بیشترین درصد فسفر معادل ۰/۲۲۰ و غلظت منگنز معادل ۹۸/۰۳۸ میلی گرم در کیلوگرم با کاربرد ۳۰۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار به دست آمد . همچنین بیشترین درصد پروتئین معادل ۱۲/۵۳ با کاربرد ۳۰۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار به همراه ۴۵ کیلوگرم سولفات رو ی به اضافه ۴ کیلوگرم سولفات آهن در هکتار حاصل شد.