سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مختار داشادی – محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان,
ناصر زندی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
محمد شاهوردی – محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
محمدحسن کوشکی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

با توجه به نیاز بالای کلزا به نیترو ژن همچنین عکس العمل متفات ارقام کلزا در مناطق مختلف به تعداد تقسیط کود نیترو ژنه ، تحقیقی به صورت طرح اسپلیت پلات فا کتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید . کرت های اصلی شامل سه رقم (SLM046, Regent X Cobra, Opera) و کرت های فرعی شامل مقدار کود نیتروژنه در سه سطح N1=179kg/ha و N2=256kg/ha و N3=333kg/ha و روش کاربرد کود نیترو ژنه در دو سطح شامل میزان کود نیترو ژنه در دو تقسیط و سه تقسیط منظور گردید . در پایان دوره رشد، پارامترهایی نظیر عملکرد، وزن هزار دانه تعداد غلاف در کل بوته، تعداد شاخه فرعی ، تعداد غلاف در شاخه فرعی ، تعداد دانه درغلاف در شاخه فرعی و وزن غلاف در شاخه اصلی انداز ه گیری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت . نتایج حاصله نشان داد که بیشترین عملکرد در رقم Regent X Cobra بامیزان ۳۰۳۱/۱۹۶kg/ha بود که با ارقام Opera و SLM046 به ترتیب با میزان عملکرد ۲۷۱۷/۳۹۶kg/ha و ۲۶۷۱/۶۴۹kg/ha اختلاف معنی داری را در سطح ۵% نشان داد . بیشترین عمل کرد با مصرف ۳۳۳kg/ha اوره با میزان عمل کرد ۲۹۳۹/۴۱۱kg/ha حاصل گردید.