سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدعلی ثابتی – محقق آرگونومی مرکز تحقیقات توتون گیلان
عبدالامیر معزی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

توتون محصول اقتصادی مهمی است که در بیشتر کشورها درآمد حاصل از این صنعت بخش مهمی از درآمد ملی را تشکیل می دهد. امروزه کیفیت توتون مهمترین ویژگی مورد توجه شرکت های سیگارت سازی بوده و مصرف کود پتاس در افزایش کیفیت برگ توتون نقش بسزایی دارد (۱و۴) یکی از مهمترین عواملی که بر قابلیت جذب پتاسیم تاثیر دارد بافت خاک است (۵). زیرا در خاکهای اسیدی با بافت سبک تا متوسط که مناسب کشت توتون گرمخانه ای می باشد بخش بزرگی از کود پتاسه مصرفی در اثر بارندگی زیاد قابل شستشو بوده و از دسترس گیاه توتون خارج می شود و غلظت پتاس برگ درچینهای بعدی را نسبت به چین ما قبل به تدریج کاهش می دهد (۳و۵). با توجه به اینکه بین سوزش و پتاسیم برگ عمل آوری شده همبستگی مثبت وجود دارد. به طوری که برگ های پائین بوته توتون سوزش بهتری نسبت به برگ های بالایی دارند که یکی از دلایل آن احتمال جذب بهتر پتاس توسط برگ های پائینی درمراحل اولیه رشد باشد که این موضوع می تواند خوش سوزی و کیفیت متاثر از غلظت پتاسیم در درون برگ را درچین های بعدی کاهش دهد (۲و۶). از طرفی چون قیمت عمده پتاسیم توسط چین اول برداشت می شود مقدار پتاسیم کمتری برای انتقال به برگ های بالایی باقی می ماند. باید توجه داشت که بخشی از کود پتاسیم در خاک های سبک بافت با واکنش اسیدی بر اثر بارندگی در مراحل اولیه رشد از دسترس گیاه خارج میشود . بنابراین مقدار ناچیزی از این عنصر برای رشد گیاه در چین های بعدی در خاک باقی می ماند(۳و۴). اینعامل موجب کاهش خوش سوزی برگ در چین های بعدی می گردد. از طرفی تاثیر غلظت پتاس بر درصد قند و درصد نیکوتین توتون گرمخانه ای انکار ناپذیر است. بنابراین شاخص کیفیت توتون گرمخانه ای تاثیر بسیارر بر قیمت واحد توتون داشته و این موضوع می تواند بر درآمد کشاورز تاثیر گذارد از آمجا که به طور عموم توتونم استحصالی از مزارع توتون کشور از کیفیت خوبی برخوردار نیست. لذا سالانه مقادیر قابل توجهی ارز صرف ابتیاع توتونهای خارجی می شود. جهت بهبود عملکرد کمی و کیفی توتون های داخلی از طریق افزایش کارآیی کود پتاسه طی کاربرد دو مرحله ای آن انتظار می رود. اولاً آبشویی پتاس کاهش یافته ثانیاً سطح غلظتپتاس درون برگ های حاصل از چین دوم به بعد با سطح پتاس حاصل ازچین اول همسنگ شود (۸). هدف از این تحقیق تعیین مناسبترین مقدار و نحوه کاربرد کود سولفات پتاسیم در مزارع گیلان جهت افزایش کمیت و کیفیت عملکرد توتون استحصالی می باشد.