سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا سبحانی – اعضاء هیئت علمی
حمیدرضا ذبیحی – اعضاء هیئت علمی
محمد پاسبان – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
سعید جواهری – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و تجمع نیترات در ارقام مختلف گوجه فرنگی، آزمایش فاکتوریلی در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقاتی مشهد (طرق) در خاکی به نام Fine-Loamy over sandy – Skeletal mixed (Calcareous) mesic xeric torriortents دردو سال انجام شد.تیمارهای طرح عبارت بودند از:فاکتور اول تیمارهای کود اوره شامل ۵ سطح( ۰،۱۵۰، ۲۰۰ ،۲۵۰ و ۳۰۰ کیلو گرم نیتروژن خالص در هکتار) و فاکتور دوم سه رقم گوجه فرنگی(پتوارلی سی اچ، جنیاوی‌ فو موبیل) بودند.پس از انتخاب زمین قبل از آماده سازی از خاک نمونه برداری شد وکود مورد نیاز گوجه فرنگی بر اساس آزمون خاک محاسبه شدپس از برداشت میوه های گوجه فرنگی، عملکرد، میزان نیترات وخصوصیات کیفی میوه در هر چین اندازه گیری شد. نتایج آزمایش نشان داد که ارقام از نظر عملکرد و اجزای عملکرد و میزان نیترات میوهاختلاف معنی داری نداشتند . اثر سطوح نیتروژنبر عملکرد میوه و میزان نیترات موجود در میوه در سطح ۵% معنی دار بود. با مصرف ۱۵۰ کیلو گرم اوره در هکتار عملکرد افزایش یافتاما با افزایشمیزان مصرف کود، مقدارنیترات میوهافزایش یافت.میزان اسیدیته،شاخص بریکس و مقادیرفسفر، پتاسیم ، آهن و روی در میوه اختلاف معنی داری را نشان ندادند.