سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا اردکانی – مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران
رضا صیادی – مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران
فرامرز مجد – مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران
منوچهر جم نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

به منظور بررسی عکس العمل لاین موتانت گندم T-65-7-1 مقاوم به خوابیدگی،به سطوح مختلف نیتروژن و تر اکم بوته در واحد سطح،تحقیقی در سال زراعی ۱۳۸۳-۱۳۸۲ در مزارع تحقیقاتی بخش کشاورزی هسته ای مرکز تحقیقات کشاورزی هسته ای سازمان انرژی اتمی، واقع در منطقه زعفرانیه کرج بصورت آزمایش فا کتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید.سطوح مختلف نیتروژن( N3=220،N2=180،N1=140 و N4=260 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار)، فاکتور اول و مقادیر مختلف تراکم بوته در واحد سطح (D3=500،D2=450،D1=400 دانه در متر مربع) فاکتور دوم را تشکیل دادند. ارزیابی نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف نیتروژن بر طول کل گیاه (در سطح ۱%)،طول ساقه اصلی، طول میان گره سوم،قطر میان گره سوم،طول میان گره چهارم و عملکرد دانه (درسطح ۵%) معنی دار بوده و بر طول سنبله،تعداد گره در ساقه اصلی،قطر میان گره چهارم ،طول و قطر میان گره های اول ،دوم و پنجم غیر معنی دار (در سطح ۵%) بود.اثر مقادیر مختلف تراکم بوته بر طول کل گیاه، طول ساقه اصلی و قطر میان گره چهارم (در سطح ۵%) معنی دار بود و بر عملکرد دانه،طول سنبله ، تعداد گره در ساقه اصلی ، طول میان گره سوم و چهارم ،قطر میان گره سوم ، طول و قطر میان گره ها ی اول ،دوم و پنجم غیر معنی دار (در سطح ۵%) بود.