سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید حمزه حسینی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
محمدرضا اردکانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
قربان نورمحمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سموم علف کش رایج در زراعت سویا که به طور معمول در سه زمان قبل از کاشت، قبل از رویش و پس از رویش به کار می روند علاوه بر تاثیری که در کنترل علف ها ی هرز می توانند داشته باشند گزارشاتی در خصوص تاثیر نامطلوب این علف کش ها به ویژه در هنگامی که پس از رویش گیاه اصلی به کار م یرفتند ارائه شده است. لذا به منظور بررسی دقیق این امر آزمایشی در سال ١٣٨٢ بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تک رار اجرا شد. فاکتور اول سموم علف کش در چهار سطح شامل شاهد بدونمصرف علف کش ، ترفلان (قبل از کاشت)، سنکور (قبل از رویش ) و بنتازون (پس از رویش ) و فا کتور دوم شامل ارقام سویا در دو سطح شامل ویلیامز و کلارک بودند که از ارقام رایج جهت کشت در بسیاری از مناطق کشور می باشند. نتایج آزمایش نشان دادند که اثرات متقابل بین علف کش و رقم اختلاف معنی داری از نظر عمل کرد دانه، شاخص برداشت، عملکرد پروتئین، عملکرد روغن، تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در بوته داشتند . در میان ار قام، رقم ویلیامز نسبت به علف کش ترفلان حساس تر نشان داد و از عمل کرد آن به میزان بیشتری در مقایسهبا شاهد کاسته شد ولی نسبت به علف کش بنتازون حساسیت نشان نداده و عمل کرد مناسبی تولید نمود و توانست شاخص برداشت بالاتری نیز تولید نماید . پارامترهای مورد بررسی در رقم کلارک نیز نسبت به کاربرد علف کش ترفلان در مقایسه با شاهد حساسیت خاصی از خود نشان نداد.