سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسن صباحی – عضو هئیت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

با توجه به اثرات مخرب زیستمحیطی کش اورزی متداول که ناشی از مصرف بی رویه نهادههای شیمیایی ازجملـه کودهـای شیمیایی و آفتکشها میباشد روز به روز بر اهمیت توجه به کـشاورزی پایـدار افـزوده مـی شـود . سیـستم هـای کـشاورزی متداول نشان دادهاند که اگر چه به کمک کودهای شیمیایی و سموم، در کوتاه مدت میتوان به عملکردهـای بـالایی دسـت یافت ولی پایداری حاصلخیزی و سلامت خاک زراعی در این سیستمها زیر سوال است . با توجه به اهمیـت ایـن موضـوع ، آزمایش حاضر به مدت دو سال و در قالب طرح بلوکه ای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شـد تیمارهـای کـودی شـامل : تغذیــه شــیمیایی : ۰ ، ۵۰ ، ۱۰۰ ،۱۵۰ )میــزان توصــیه شــده ) و ۲۰۰ کیلــوگرم نیتــروژن از منبــع اوره ) F0 تــا F4 )، تغذیــه تلفیقی: M1F3: 50kg N ha-1 از منبع کود دامی + ۱۵۰ kg N ha -1از منبع اوره ۳۵% دامی + ۱۰۰% شیمیایی) M1F2: 50kg N ha-1 از منبع کود دامی + ۱۰۰kg N ha-1 از منبع اوره (۳۵% دامی + ۶۵% شیمیایی)، M2F1: 100kg N ha-1 از منبع کود دامی+ ۵۰ kg N ha -1 از منبع اوره (۶۵% دامی + ۳۵% شیمیایی)، تغذیه آلی : M3: 100kg N ha-1کود دامی %۱۰۰) دامی ). وزن مخصوص ظاهری خاک تحت ت أثیر تیمارهای کودی قرار نگرفت . مـصرف ۳۹/۶ کـ ود دامـی در طول دو سال توانست ظرفیت نگهداری آب خاک را %۳۵ و %۴۰ به ترتیب نسبت به شـاهد و تیمـار کـود شـیمیایی بهینـه افزایش دهد . کربن و نیتروژن بیوماس میکروبـی در تیمـار شـاهد پـایین بـود و در پـلات هـای دریافـت کننـده کـود دامـی و شیمیایی به طور معنی داری افزایش یافت ( جدول ).۸ این افزایش در تیمارهای تلفیقی ( متوسط %۵۵ در سـه تیمـار تلفیقـی ) و آلی %)۷۱) بیشتر از سیستم شیمیایی %)۲۷) بود . بین سیس تم آلی و تلفیقی اختلافـی از نظـر میـزان کـربن آلـی خـاک وجـود نداشت ولی کربن بیوماس میکروبی در تـیمار آلی بیشتر از تلفیقی بـود . فعالیـت دهیـدروژناز هـم وضـعیتی مـشابه بیومـاس میکروبی خاک داشت . به نظر می رسد تلفیق کود دامی و شیمیایی با افزایش رشد و تراوشـات ریـشه توانـسته اسـت کمبـود مواد آلی اضافه شده به خاک از طریق کود دامی را جبران کند . متفاوت بودن نوع مواد آلی اضافه شده به خـاک مـی توانـد
تفاوت تأثیر دو سیستم کوددهی آلی و تلفیقی را بر بیوماس میکروبی توجیه کند