سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن علی آبادی – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
عبدالرحمن بهرامی – دانشیار گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان
حسین محجوب – دانشیار گروه آمار واپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان
فرشید قربانی – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده:

در کارگاه های سنگ کوبی کارگران در مواجهه باتراکم بالای گردوغبارسیلیس هستند که در صورت تداوم مواجهه می تواند منجربه بیماری ریوی سیلیکوزیس گردد.هدف از این پژوهش توصیفی تحلیلی بررسی تاثیر سیستم های تهویه موضعی در کاهش مواجهه شاغلین باآلاینده های منتشره در هوای کارگاه های سنگ کوبی می باشد. روش و مواد: در این پژوهش ۴۰ نمونه از گردوغبار کل و ۴۰ نمونه از گردوغبار قابل استنشاق هوای کارگاه های سنگ کوبی قبل وبعد راه اندازی سیستم تهویه موضعی در ایستگاه های مختلف کاری تهیه گردید . میزان تراکم گردوغبار کل و قابل استنشاق منتشره در
هوا با استفاده از پمپ نمونه برداری به روش فیلتراسیون نمونه برداری شده وبر اساس روش گراویمتری اندازه گیری وتعیین مقدار گردید .اطلاعات حاصل بااستفاده از نرم افزار Spss10 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . راندمان تعیین شده نشان دهنده کارایی فوق العاده سیستم های تهویه موضعی جهت کاهش مواجهه شاغلین با گردوغبار سیلیس است . بطوری که تراکم گردوغبار قابل استنشاق پائین تراز حدود مجازتماس شغلی قرار گرفته و ریسک ابتلاء کارگران به بیماری های ریوی شغلی کاهش یافته است.