سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا حاج سید هادی – دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
ابراهیم شریفی عاشور آبادی – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع وزارت جهاد کشاورزی
محمد تقی درزی – دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
امیر معصومی – دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده:

این تحقیق در بهار سال ١٣٨٤ در مر ک ز تحقیقات منابع طبیعی همند آبسرد وابسته به مؤسسه تحقیقات و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در ٥ کیلومتری شهر دماوند به صورت کرتهای دوبار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرف ت. فاکتورهای آزمایش شامل دو سیستم کاشت (متداول و کم نهاده)، سه تاریخ کاشت (۵، ۱۵ و ۲۵ فروردین ) و دو بذر (اصلاح شده و بومی ) بودند. سیستم تولید در کرتهای اصلی، تاریخ های کاشت در کرتهای فرعی و نوع بذر در کرتهای فرعی فرعی قرار گرفتند . در سیستم کاشت متداول از کلیه مقادیر کودهای شیمیایی و سموم علف کش استفا ده شد . در سیستم کم نهاده از علف کش استفاده نگردید و علف های هرز به صورت دستی کنترل شدند، ٥٠ درصد کودهایشیمیایی بکار رفته در سیستم متداول در این سیستم مصرف گردید و ۱۵ تن کود دامی در هکتار بکار رفت . هر کرت به ابعاد ۴*۳ متر و دارای ٦ خط با فاصله کاشت بذور ۳۰*۵۰ سانتی متر بود . در این تحقیق صفاتی از قبیل ارتفاع گیاه، تعداد کاپیتول در هر بوته، تعداد دانه در هر کاپیتول، قطر کاپیتول، وزن هزار دانه، عمل کرد بذر و درصد و عملکرد سیلیمارین مورد ارزیابی قرار گرفتند . نتایج آین آزمایش نشانداد که صفات مورد ارزیابی تفا وت معنی داری در دو سیستم تولید متداول و کم نهاده داشتند . بیشترین ارتفاع ماریتیغال (۱۲۵/۸ سانتی متر) مربوط به سیستم متداول بود که در مقایسه با سیستم کم نهاده (۹۴/۵۶ سانتی متر) ۲۴/۸ درصد بیشتر بود . بیشترین میزان تعداد کاپیتول نیز در سیستم متداول (۱۰/۴) بدست آمد که ٤١ درصد بیشتر از سیستم کم نهاده بود . در سیستم کم نهاده بیشترین قطر کاپیتول (۷/۰۲۸ سانتی متر)، بیشترین میزان تعداد بذر در کاپیتول ( ١٢٥ عدد )، بیشترین وزن هزار دانه (۲۵/۰۰۶ گرم)، بیشترین عمل کرد بذر (۱۸۸۸/۰۷۲ کیلوگرم در هکتار)، بیشترین درصد سیلیمارین (۷/۷۱۱ درصد) و بیشترین عمل کرد سیلیمارین (۱۵۰/۴۴۳ لیتر در هکتار) بدست آمد.